Fotocredit: Markus Spiske/Unsplash

Høringsinnspill – Ny E16

22. juni, 2020

Her er vårt høringsinnspill til varsel om planoppstart av byggingen av ny E16.

Verdifull natur, stort artsmangfold og et veldig høyt utbyggingspress truer skogene, kulturlandskapet og matjorda.

Ullensaker og Nes har dessuten mye av landets beste matjord.

Ullensaker har en E16-trasé mellom Kløfta og Nybakk, den er bygget, den har beslaglagt dyrket mark, den har ødelagt naturmangfold, den fungerer og den er nedbetalt.

En ny E16 fremstår som en 4 felts handleekspressvei, en «shortcut» for alle på Romerike som vil til Sverige for å handle billig godteri og brus. En ny E16 vil være en folkehelsefiende, den vil bidra til å fremme bilbruk for all fremtid, den vil bidra til økt gjennomfartstrafikk gjennom Ullensaker, og prisen Ullensakers befolkning må betale er en vei som gjennom ekspropriasjoner vil tvinge mange folk, og dyr, i Ullensaker, og de andre kommunene, fra gård og grunn. Veien vil bygge ned store arealer av Norges beste matjord for all tid, og samtidig legge ytterligere byrder til en allerede veldig alvorlig naturmangfoldskrise.

Veien er i strid med Parisavtalen, samt regjeringens målsetting om reduserte utslipp.

Veien vil mest sannsynlig gå som en kile gjennom kommunen og vil kun være en transportetappe, fra øst til vest, gjennom kommunen, hvor Ullensakers befolkning får alle de negative produktene av veien og ingen positive. Her blir det økt trafikk, økt forurensing, tap av naturmangfold, økte utslipp av CO2, tap av gård og grunn.

Ullensaker vil kanskje ikke blir sittende igjen med mer enn en påkobling på E6.

Det pekes allerede nå på en trase nord for Jessheim, men hvordan vil det påvirke en vedtatt fremtidig byutvikling nordover? Vil ikke veien da dele Jessheim i to?

En firefelts veiforbindelse til Kongsvingerregionen og Sverige vil gi økt trafikk, økt forurensing, økte CO2 utslipp og ikke minst, et mulig økt press på utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen.  

Ullensaker MDG er svært bekymret for våre bestander av rødlistearter. Vi har den eneste store forekomsten av Kløverhumle som er rødlistet som kritisk truet. Ullensaker har derfor et særlig stort ansvar for å ta vare på denne. Ullensaker MDG har kjennskap til at det er gjort funn av den fredede heroringvingen som også står på Bernkonvensjonensliste II, i Nes og Ullensaker.

Flere rødlistearter har biotoper i Ullensaker, som for eksempel Kløverblåvinge, Slåttehumle og Lundgjøkhumle. Nye Veier må kartlegge biotoper og leveområder over alle truede arter. Nye Veier må også sette seg inn i skjøtselsplaner gjort av miljøorganisasjoner, fylkesmannen og biologer i Statens Vegvesen i berørt område, og ikke ødelegge disse.

Med klimaendringer kommer også mer ustabilt vær og styrtregn, vi kan derfor ikke bygge ned noen areal som naturlig håndterer store nedbørsmengder, som gir store bidrag til absorbsjon, fordrøyning og avrenning, slikt som myr og våtmarker og vannveier.

Salting må heller ikke berøre det truede artsmangfoldet.

Videre har Ullensaker Turlag gjort et omfattende arbeid med merking av 110 km vandrerstier i Ullensaker. Rekreasjonsområder for Ullensakers innbygger som turstier og skiløyper må ikke berøres. Disse er viktig for trivsel og folkehelse.

Utredningen av bygging av veien kan heller ikke vise til trafikkmessige behov ift dagen årsdøgnstrafikk, som kun et par steder på strekningen er over 12 000 i ÅDT. Hvilket innebærer at veien bygges for økt trafikk og for å øke trafikktrykket i regionen.

Kan noe gjøres med dagens E16 trasé slik at den ivaretar funksjonene som er tiltenkt med en ny E16 trasé, da i hovedsak som 2 felts veg, med planskilte kryss, flere påkjøringsramper, stedvis 4 felt hvor dagens trafikktall tilsier det, samt over og underganger for mennesker og dyr?

Hvordan er miljø- og naturødeleggelse med en utviding av dagens E16 kontra en helt ny E16?

Hvordan ligger forslaget om ny E16 i sammenheng med andre miljø-/klimatiltak, slik som elektrifisering av bilparken i Norge? En bilpark med flest mulig elbiler ville slippe ut mindre CO2. Det er forventet at alle nye biler er elbiler etter 2025.